Program za KYU stepene

6. KYU – Rokkyu No Shiken
Tachi waza
Ai hanmi katate dori Ikkyo (omote/ura)
Ai hanmi katate dori uchi kaiten Sankyo
Ai hanmi katate dori Irimi nage (omote/ura)
Ai hanmi katate dori Kote gaeshi
Ai hanmi katate dori Shiho nage (omote/ura)
Shomen uchi Irimi nage
Ukemi waza
Shikko
Tai sabaki
Dojo pravila

5. KYU – Gokyu No Shiken
Tachi waza
Shomen uchi Ikkyo (omote/ura)
Shomen uchi Nikyo (omote/ura)
Shomen uchi Kote gaeshi
Chudan tsuki Irimi nage (omote/ura)
Chudan tsuki Kote gaeshi (omote/ura)
Katate dori Shiho nage (omote/ura)
Katate dori Tenchi nage
Katate dori Ikkyo (omote/ura)
Kata dori Ikkyo (omote/ura )
Katate dori Ude kime nage (omote/ura)
Katate ryote dori Kokyu nage
Suwari waza
Shomen uchi Ikkyo (omote/ura)
Kata dori Ikkyo (omote/ura)

4. KYU – Yonkyu No Shiken
Tachi waza
Shomen uchi Sankyo (omote/ura)
Shomen uchi uchi kaiten Sankyo
Yokomen uchi Shiho nage (omote/ura)
Yokomen uchi Irimi nage (omote/ura)
Yokomen uchi Tenchi nage
Yokomen uchi Kote gaeshi
Yokomen uchi Ude kime nage
Chudan tsuki Ude kime nage
Chudan tsuki Ikkyo (omote/ura )
Chudan tsuki Hiji kime osae
Jodan tsuki Ikkyo (omote/ura)
Ryote dori Shiho nage (omote/ura)
Ryote dori Tenchi nage
Ryote dori Ude kime nage
Ryote dori Ikkyo (omote/ura)
Katate dori Nikyo (omote/ura)
Kata dori Nikyo (omote/ura )
Katate ryote dori Kote gaeshi
Suwari waza
Shomen uchi Nikyo (omote/ura)
Kata dori Nikyo (omote/ura)
Ryote dori Kokyu ho

3. KYU – Sankyu No Shiken
Tachi waza
Shomen uchi Yonkyo (omote/ura)
Shomen uchi Gokyo
Yokomen uchi Ikkyo (omote/ura)
Yokomen uchi uchi kaiten Sankyo
Chudan tsuki soto Kaiten nage
Chudan tsuki Sankyo (omote/ura )
Chudan tsuki uchi kaiten Sankyo
Jodan tsuki Shiho nage
Jodan tsuki Kote gaeshi
Katate dori uchi Kaiten nage
Katate dori Sankyo (omote/ura)
Katate dori Yonkyo (omote/ura)
Katate ryote dori Ikkyo (omote/ura)
Katate ryote dori Nikyo (omote/ura)
Ryote dori Irimi nage
Ryote dori Kote gaeshi
Ryote dori Kokyu nage
Ushiro waza
Ryote dori Ikkyo
Ryote dori Hiji kime osae
Ryote dori Kote gaeshi
Ryote dori Shiho nage
Ryote dori Irimi nage
Suwari waza
Shomen uchi Sankyo
Kata dori Sankyo
Shomen uchi Irimi nage
Shomen uchi Kote gaeshi

2. KYU – Nikyu No Shiken
Tachi waza
Yokomen uchi Nikyo (omote/ura)
Yokomen uchi Sankyo
Yokomen uchi Yonkyo
Yokomen uchi Gokyo
Yokomen uchi Koshi nage
Shomen uchi Jiyu waza
Muna dori Ikkyo
Muna dori Shiho nage
Muna dori uchi kaiten Sankyo
Kata dori men uchi Ikkyo
Kata dori men uchi Shiho nage
Kata dori men uchi Kote gaeshi
Kata dori men uchi Irimi nage
Kata dori men uchi Koshi nage
Jodan tsuki Nikyo
Jodan tsuki Sankyo
Mae geri Irimi nage
Ushiro waza
Eri dori Ikkyo
Ryo kata dori Ikkyo
Ryo kata dori Nikyo
Ryo kata dori Sankyo
Ryo kata dori Irimi nage
Ryo kata dori Kote gaeshi
Ryo hiji dori Kote gaeshi
Ryo hiji dori Irimi nage
Katate dori kubi shime Ikkyo
Suwari waza
Shomen uchi Yonkyo
Shomen uchi soto Kaiten nage
Ryo kata dori Ikkyo
Jodan tsuki Ikkyo
Chudan tsuki Kote gaeshi
Buki waza
Tachi suburi
Tachi tai tachi
Jo suburi
Jo dori

1. KYU – Ikkyu No Shiken
Tachi waza
Muna dori men uchi Ikkyo
Muna dori men uchi Nikyo
Muna dori men uchi Sankyo
Muna dori men uchi Koshi nage
Katate dori Koshi nage
Ryote dori Nikyo (omote/ura )
Ryote dori Sankyo (omote/ura )
Jodan tsuki Yonkyo
Jodan tsuki Koshi nage
Jodan tsuki Irimi nage
Jodan tsuki Shiho nage
Jodan tsuki soto Kaiten nage
Jodan tsuki ushiro Kiri otoshi
Jiyu waza: Chudan tsuki, yokomen uchi, mae geri
Ushiro waza
Ryote dori Yonkyo
Ryote dori Kokyu nage
Ryote dori Koshi nage
Katate dori Koshi nage
Katate dori kubi shime Nikyo
Katate dori kubi shime Sankyo
Katate dori kubi shime Hiji kime osae
Eri dori Nikyo (omote/ura )
Eri dori Sankyo (omote/ura )
Eri dori Irimi nage
Hanmi handachi waza
Katate dori Shiho nage (omotelura)
Katate dori uchi Kaiten nage
Katate dori Ikkyo
Ryote dori Shiho nage
Suwari waza
Ryo kata dori Sankyo
Ryo kata dori Yonkyo
Kata dori men uchi Irimi nage
Kata dori men uchi Kote gaeshi
Kata dori men uchi Kokyu nage
Shomen uchi Jiyu waza
Taninzu-gake
Sanin gake
Buki waza
Bokken suburi
Tachi tai tachi
Tachi dori
Jo suburi
Jo dori
Jo nage Sanin gake (bokken-jo-tanto)

KYUVremenski interval
(mjesec)
Broj potrebnih treningaBroj seminara
6.4481
5. 5601
4.6722
3. 7843
2.8963
1.91004

DANVremenski interval
(godina)
Broj potrebnih treninga i drugi uslovi
11 150 treninga, intezivno vježbanje i pohađanje većine AIKIDO manifestacija i seminara (najmanje 4) Najmanje 18 godina starosti.
22 300 treninga, redovno vježbanje i pohađanje većine AIKIDO manifestacija i seminara (najmanje 4) u zemlji i inostranstvu
33 400 treninga, da vodi klub i ima svoje učenike, redovno vježbanje, pohađanje većine AIKIDO manifestacija i seminara (najmanje 4) u zemlji i inostranstvu
44 Redovno vježbanje, kratki esej napisan u periodu od 6 mjeseci prije ispita, kontinuitet u radu, stalni doprinos u razvoju AIKIDO-a. Takođe treba da ima izražen doprinos u radu i razvoju organizacije, da je u intenzivnom trenažnom procesu, da pokazuje osobenost u radu i da ima više učenika zvanja 1. i 2. DAN. Zvanje se može dobiti i od Hombu dođoa na preporuku organizacije.
Najmanje 25 godina starosti
55 Na preporuku organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo. Kontinuiet u radu 5 godina od polaganja za 4. DAN-a, da ima svoj klub ili više klubova, da ima više učenika zvanja 1., 2. i 3. DAN.
Da ima izgrađen stil, da je dao veliki doprinos AIKIDO-u i razvoju organizacije. Da je vidljiva volja da se i dalje usavršava u svim aspektima. Tehnički direktor organizacije na lični zahtev pojedinca i predloga Tehničkog komiteta i provjere ispunjenosti uslova, šalje preporuku u Hombu dođo.
66Na preporuku organizacije odluku o promociji donosi Hombu dođo. Napredovanje za 6 DAN, moguće je za instruktore koji su i dalje aktivni u procesu ličnog usavršavanja, a podučavaju i dalje druge aikidoke.
Preporuku za ovo unapređenje može dati mentor višeg zvanja / najmanje Shihan 7. DAN ili Tehnički Direktor organizacije toga zvanja.